شرکت حمل و نقل خشايار ايرانيان

اخبار : 

اين شركت با دارا بودن تعداد 30 دستگاه تانكر استيجاري و شش دستگاه تانكر ملكي و راننده هاي نفتكش مجرب كه تحت آموزش كنترل ايمني شركت پخش فرآورده هاي نفتي كليه دوره هاي ايمني را گذرانيده و آمادگي هرگونه پيشنهاد همكاري را دارد.